Home > Inwoners > De bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure

Fases van een bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase van het bestemmingsplan wordt  een bekend gemaakt op de gemeentepagina. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan  of vernietiging van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Voorontwerp bestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt ter inzage gelegd zodat u in een inspraakreactie kunt laten weten wat u van het plan vindt. Het college van burgemeester en wethouders maakt een afweging ten aanzien van uw inspraakreactie en dit kan leiden tot een aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan.  

Ontwerp bestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op de gemeentepagina en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen. De gemeenteraad maakt een afweging ten aanzien van uw zienswijze en dit kan leiden tot een aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan.

Vaststelling en bekendmaking

Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via de gemeentepagina en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage. U kunt binnen de inzagetermijn beroep en een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. 

Reactieve aanwijzing

De provincie en/of de minister kunnen voor de beroepsfase ingrijpen met een reactieve aanwijzing. Dat betekent dat het onderdeel waar de aanwijzing zich op richt, geen onderdeel van het plan blijft.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u ook om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

  • Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader.
  • Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Als er naast een beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking.