Home > Inwoners > Indienen inspraakreacties of zienswijzen

Indienen inspraakreacties of zienswijzen

Als u een inspraakreactie of een zienswijze wilt indienen tegen één van de ter inzage liggende bestemmingsplannen kunt u dit schriftelijk doen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een zienswijze via e-mail in te dienen. Een mondelinge inspraakreactie of zienswijze is ook mogelijk, hiervoor kunt u een afspraak maken met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het bestemmingsplan.

Schriftelijke inspraakreacties tegen een voorontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem
Postbus 108
4200 AC  Gorinchem

Schriftelijke zienswijzen tegen een ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:

De gemeenteraad van Gorinchem  
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

Beroep of een voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

De inspraakreactie of zienswijze moet u indienen binnen de termijn dat het plan ter inzage ligt. Deze termijn staat aangegeven in de publicatie waarin de ter inzage legging wordt aangekondigd.