Home > Inwoners > Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer of woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang.

 • Heeft u beperkingen waardoor het moeilijk is uw huishouden te doen?
 • Heeft u moeite met lopen, fietsen of reizen met het openbaar vervoer?
 • Is het voor u lastig om uw sociale contacten te onderhouden?
 • Heeft u begeleiding nodig bij het organiseren van uw leven?
 • Heeft u ondersteuning nodig in de vorm van dagbesteding?

Dan kan het team Wet maatschappelijke ondersteuning (team Wmo) van de gemeente Gorinchem u misschien helpen.

Inventarisatiegesprek met adviseur

Een adviseur van het team Wmo voert met u een gesprek. Aan de hand van een ‘checklist’ komt daarbij alles wat van belang kan zijn aan de orde. Zoals uw woonsituatie, het huishouden, uw gezondheid, aanwezige mantelzorg, de toekomst enzovoort. Zo’n gesprek vindt in het algemeen bij u thuis plaats. Als u dat prettig vindt, kunt u daar iemand uit uw omgeving (zoals een familielid) of een cliëntondersteuner van MEE voor uitnodigen. Uiteraard behandelen wij de informatie uit het gesprek vertrouwelijk en respectvol.

Werkwijze

De Wmo is erop gericht mensen alleen te ondersteunen wanneer ze dat echt nodig hebben. Daarom zullen we goed moeten beoordelen wat u zelf kunt en waarbij de gemeente moet inspringen. Wij volgen daarbij de volgende ‘route’:

 • Inventartsatie van uw beperkingen, persoonskenmerken en behoeften;
 • Welk resultaat wilt u bereiken
 • Wat heeft u zelf al gedaan bij het zoeken naar een oplossing
 • Welke mogelijkheden zijn er binnen uw eigen (sociale) omgeving
 • Zijn er algemeen gebruikelijke oplossingen voor uw hulpvraag
 • Zijn er voorzieningen, zoals maaltijdvoorziening, waarop u een beroep kunt doen

Wanneer het wenselijk is de medische noodzaak voor bepaalde ondersteuning aan te tonen kan de gemeente - met uw toestemming - een medisch adviseur inschakelen.

Op deze manier stellen we samen met u vast welke oplossing voor u het beste is gezien uw persoonlijke situatie. Vervolgens wordt duidelijk of u zelf voor deze oplossing kunt betalen of dat het noodzakelijk is dat deze door de gemeente betaald wordt.

Vergoeding: wanneer wel en niet

De uitkomst van ‘het gesprek’ (en het eventuele onderzoek) kan dus leiden tot verstrekking van een zogenaamde maatwerkvoorziening. Hierbij gaat de gemeente uit van de meest geschikte en tevens goedkoopste oplossing.

Het kan ook betekenen, dat er een oplossing wordt gevonden, maar dat deze oplossing niet voor vergoeding op grond van de Wmo in aanmerking komt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een eenvoudige wandbeugel of een fiets met trapondersteuning. Met de uitkomst van het onderzoek  kunt u voor uzelf de afweging maken of u daadwerkelijke een aanvraag wil doen.

Melding

Met een Wmo-melding vraagt u een gesprek aan met een medewerker van de gemeente om samen een oplossing te zoeken voor uw probleem. Met het  meldingsformulier kunt u aangeven welke problemen u ervaart op het gebied van wonen, zorg en welzijn of het leveren van mantelzorg aan anderen.

Naar aanleiding van deze melding neemt een medewerker van de afdeling Welzijn van de gemeente Gorinchem contact met u op om tijdens een gesprek samen met u te bekijken of deze problemen opgelost kunnen worden en op welke manier. Wij wijzen u erop dat u zich tijdens dit gesprek kunt laten bijstaan door iemand uit uw eigen omgeving of een medewerker van een zorginstantie (cliëntondersteuner).

Meldingsformulier


Meer informatie

Telefoon: (0183) 65 95 35

wmoloket@gorinchem.nl