Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2018-2021 vast

Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2018-2021 vast

RSS
Dit item is verlopen op 17-11-2017.
Gemeenteraad

Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021 vastgesteld. In de PPN staat op welke terreinen het college van B&W de komende periode wil investeren.

Wethouder financiën Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico's waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016. De thema’s die in de PPN bijzondere aandacht krijgen zijn Samenwerking met de Gorcumers, veiligheid, binnenstad en stadspromotie, mobiliteit en verkeer, welzijn, onderwijs en cultuur en duurzaamheid en milieu.

De hoge ambities van deze PPN brengen met zich mee dat wij als gemeentelijke organisatie op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaan werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven.

De begrotingsbehandeling verliep volgens de bekende patronen. Iedere raadsfractie sprak zijn algemene beschouwingen uit, waarna er diverse moties en amendementen werden ingediend. Vervolgens kwam het college met haar reactie, waarna de fracties een tweede termijn kregen om weer op de reactie van het college te reageren. Toen het college ook daar weer op had gereageerd, kon de raad overgaan tot vaststelling van de PPN 2018-2021 en van de moties en amendementen.

Overzicht moties en amendementen

De volgende amendementen zijn ingediend:

 • Stadsbelang: Aanlichten Grote Toren (verworpen)
 • Stadsbelang: Financiële ontschotting decentralisaties (ingetrokken)
 • Stadsbelang: Uitvoering speelruimteplan (ingetrokken)

De volgende moties zijn ingediend:

 • PvdA: Jeugdzorg voor iedereen (aangenomen)
 • D66: Digitale Participatie (aangenomen)
 • D66: Charter diversiteit (verworpen)
 • VVD: Infra (aangenomen)
 • Stadsbelang: Glasvezel voor Gorinchem (aangenomen)
 • fractie Hoogesteger: Verlaging hondenbelasting (aangenomen)

Voorafgaand aan de behandeling van de Perspectiefnota werden de volgende twee moties ingediend::

 • PvdA: Archeologische vondsten Buiten de Waterpoort (verworpen)
 • D66: haalbaarheidsonderzoek Buiten de Waterpoort (verworpen)

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder Bestuur & Organisatie > Vergaderingen gemeenteraad.