Home > Inwoners > Over deze website > Privacy en veiligheid

Privacy en veiligheid

De gemeente Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.gorinchem.nl.

Privacyverklaring

De gemeente Gorinchem verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Gorinchem de privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De gemeente Gorinchem bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

De gemeente Gorinchem gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Gorinchem heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt de gemeente Gorinchem niet meer gegevens dan noodzakelijk. De gemeente Gorinchem neemt passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de gemeente Gorinchem

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen. De gemeente Gorinchem behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de gemeente Gorinchem te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de gemeente Gorinchem geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de gemeente Gorinchem, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem bijvoorbeeld weet of u bent ingelogd.

Nut en noodzaak

De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van onze website. De Gemeente Gorinchem meet het gebruik van de website met cookies om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en 'tracking cookies' van andere partijen worden niet gebruikt. Voor het gebruik van de cookies wordt u vooraf om toestemming gevraagd.
 

Uw privacy

Uit privacyoverwegingen verzamelt de Gemeente Gorinchem zelf de gebruiksgegevens van de website. De gemeente deelt deze gegevens niet met derden en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. De gemeente maakt hiervoor dus géén gebruik van commerciële partijen en er worden ook geen 'tracking cookies' van derde partijen geplaatst. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.
 

Do Not Track

De gemeente Gorinchem respecteert de 'Do Not Track' (DNT) functie van uw browser. Als u de 'Do Not Track' functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van de Gemeente Gorinchem opgeslagen

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Gorinchem omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Dat kan via het e-mailadres: privacy@gorinchem.nl. Uw verzoek zal worden behandeld door de privacy coördinator van de gemeente.

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

Meer informatie en het aanvragen van DigiD op de DigiD website.