Home > Inwoners > Overzicht bestemmingsplannen > Vastgesteld > Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’, besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Groote Haar’

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’, besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Groote Haar’

Dit item is verlopen op 14-07-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken bekend, op grond van de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en titel 4.3 (artikelen 4:81 - 4:84) van de Algemene wet bestuursrecht, dat de gemeenteraad in zijn vergadering op donderdag 20 april 2017 (gewijzigd) heeft vastgesteld:

 1. het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’, NL.IMRO.0512.BP2016164-4001;
 2. het besluit om ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’, geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Groote Haar’.

Het bestemmingsplan, het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 voor een ieder ter inzage.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals dat ter inzage hebben gelegen, zijn wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn aangebracht, zijn vermeld in de Zienswijzennota bestemmingsplannen Gebiedsontwikkeling Groote Haar / Inspraaknota Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Groote Haar. Deze nota maakt deel uit van het vaststellingsbesluit.

Gebiedsontwikkeling ‘Groote Haar’

De gebiedsontwikkeling bestaat uit realisatie van het regionale bedrijventerrein ‘Groote Haar’, met een bruto omvang van circa 62,5 ha en ongeveer 37 ha netto uitgeefbaar terrein. Het windturbinepark met maximaal 2 windturbines maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein. Voor het ontsluiten van het bedrijventerrein worden ter hoogte van de verzorgingsplaats Scheiwijk nieuwe op- en afritten op de A27 gerealiseerd. Tussen de aansluiting op de A27 en het bedrijventerrein wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd, die de aansluiting en het bedrijventerrein direct met elkaar verbindt.

De gebiedsontwikkeling is gelegen op het grondgebied van zowel de gemeente Giessenlanden als Gorinchem. Het bedrijventerrein met een deel van de verbindingsweg ligt op het grondgebied van Gorinchem. Het grootste deel van de verbindingsweg en de aansluiting op de A27 liggen op het grondgebied van Giessenlanden. Om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, zijn de volgende plannen door de gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden op respectievelijk 20 april 2017 en 11 mei 2017 (gewijzigd) vastgesteld:

 • Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’:Voor het bedrijventerrein ‘Groote Haar’, het windturbinepark in de noordrand van het bedrijventerrein en het zuidelijk deel van de verbindingsweg op het grondgebied van Gorinchem.
 • Het beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Groote Haar’: Voor het bedrijventerrein ‘Groote Haar’.
 • Het bestemmingsplan ‘Aansluiting A27 en verbindingsweg Groote Haar’: Voor de aansluiting op de A27 en het noordelijk deel van de verbindingsweg, dat op het grondgebied van Giessenlanden ligt. Dit bestemmingsplan is door de gemeente Giessenlanden vastgesteld, gepubliceerd en voor beroep ter visie gelegd.

De gemeenten Giessenlanden en Gorinchem publiceren hun plannen gelijktijdig. Dit geldt ook voor de tervisielegging met beroep.

Begrenzing en ligging plangebied

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’ wordt globaal begrensd door:

 • noordzijde: agrarische percelen en ter plaatse van de verbindingsweg de gemeentegrens met Giessenlanden;
 • oostzijde: in het noordelijke deel van het plangebied de Hoogbloklandseweg en meer zuidelijk de Ravensloot;
 • zuidzijde: de Haarweg;
 • westzijde: de grens van het Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van en het stellen van randvoorwaarden voor het bedrijventerrein ‘Groote Haar’, het windturbinepark en het zuidelijke deel van de verbindingsweg, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Gorinchem.

De gemeenteraad moet bij het vaststellen van het bestemmingsplan expliciet besluiten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Het kostenverhaal is namelijk via de grondexploitatie voor Groote Haar verzekerd.

Het beeldkwaliteitsplan bevat actuele kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen waaraan de bebouwing op en inrichting van het bedrijventerrein ‘Groote Haar’ moet voldoen, om het gewenste streefbeeld te kunnen bereiken.

Ter inzage

Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan liggen vanaf vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 tijdens de openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem.

Het bestemmingsplan en het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan worden ook digitaal beschikbaar gesteld op een landelijke voorziening en is te raadplegen via:www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0512.BP2016164-4001

Beroep

Gedurende de hiervoor genoemde periode bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan. Beroep kan worden ingesteld door:

 • belanghebbenden bij de ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan;
 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’ en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepschrift en het plan/besluit waarop het beroepschrift betrekking heeft.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en het besluit niet. Het bestemmingsplan en het besluit treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treden het bestemmingsplan en het besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Geen beroep beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan moet worden aangemerkt als een beleidsregel. Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingediend tegen de vaststelling van een beleidsregel en de inwerkingtreding hiervan.

Gorinchem, dinsdag 30 mei 2017