Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Kwijtschelding kan bijvoorbeeld worden verleend voor de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting (alleen voor de 1e hond). Wanneer u kwijtschelding van uw gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent.

  Bij de beoordeling van uw aanvraag tot kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar uw bank- en girorekening(en) van de laatste drie maanden, naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld).

 • Meer

  Het aanvragen van kwijtschelding kan met het aanvraagformulier kwijtschelding, deze kunt u via de bovenstaande knop "formulieren" downloaden of  aanvragen via het telefoonnummer 14 0183.

  Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

 • Meenemen

  Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw lopende rekening.
  3. Het saldo van uw spaarrekening.
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

  Bewijslast

  Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

 • Formulieren

 • Contact

  Telefoon: 14 0183

 • Online regelen