Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Gorinchem. In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.

  Welstandsnota gemeente Gorinchem

 • Kosten

  Aan het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn kosten verbonden. Deze bedragen een percentage van de kosten voor een omgevingsvergunning. Wanneer het principeverzoek wordt omgezet in een aanvraag om omgevingsvergunning dan worden de kosten verrekend met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wilt u meer weten over de kosten kijk dan in de geldende Legesverordening.

 • Meer

  1. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebt ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders. Dit advies wordt door de gemeente gehecht aan de vergunningsaanvraag.
  2. Is het oordeel van de welstandscommissie positief dan vindt vervolgens een toetsing aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.
 • Meenemen

  1. De bouwaanvraag.
  2. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  3. Een situatieschets.
  4. Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
 • Voorwaarden

  De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten

  1. De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
  2. De openbare ruimte.
  3. Het landschap.
  4. De stedenbouwkundige context.
  5. Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
  6. Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).
 • Contact

  Telefoon : 14 0183