Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  Als eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand betaalt u onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Dit geldt ook voor de gebruiker van een bedrijfspand.

 • Kosten

  Er gelden aparte tarieven voor woningen (hieronder vallen ook bouwkavels die voor woningbouw zijn bestemd) en niet-woningen.De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de waarde en bedragen als volgt:

  belasting woningen niet-woningen
  Eigenarenbelasting       0,1316%      0,3106%
  Gebruikersbelasting n.v.t. 0,2527%

 • Meer

  De onroerende-zaakbelasting wordt eenmaal per jaar met de andere gemeentelijke belastingen geheven. Wanneer het aanslagbiljet via automatische incasso wordt betaald bedraagt de betaaltermijn 11 maanden, anders geldt een betaaltermijn van drie maanden.

  Automatische incasso 

  Als u nog niet via automatische incasso betaalt en u wilt dit alsnog doen dan kunt u een machtiging automatische incasso of aanvragen via telefoonnummer 14 0183.

  Kwijtschelding

  Wanneer u wegens financiële omstandigheden de aanslag niet kunt betalen en uw inkomen ligt rond bijstandsniveau, dan kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Zie Belastingen en heffingen, kwijtschelding voor een nadere toelichting.

  Bezwaar

  Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Dit kan op de volgende manieren.

  • Telefonisch: voor bezwaar tegen de WOZ waarde kunt u bellen met telefoon (0183) 65 93 99 en voor bezwaren tegen de aanslag OZB met het  algemene telefoonnummer 14 0183
  • Digitaal: Bezwaar indienen met DigiD
  • Schriftelijk: schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem,  Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.


  Als u belt dan nemen we samen met u de aanslag en/of WOZ beschikking door en krijgt  u extra uitleg of advies. Als blijkt dat uw bezwaren terecht zijn, wordt uw aanslag en/of  WOZ waarde direct aangepast en is indienen van een bezwaar niet meer nodig. Bent u niet tevreden dan kunt u altijd nog schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zorg er wel voor dat u dit binnen zes weken na dagtekening van de beschikking doet.

  Elke gemeente is wettelijk verplicht om ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken te bepalen. Dit is geregeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Onroerende zaken zijn onder meer woningen, bedrijfspanden of (bouw) grond. De waarde wordt onder andere gebruikt voor de berekening van de onroerende-zaakbelasting. 

  Er zijn twee soorten onroerende-zaakbelasting (OZB):

  1. het eigenarendeel: wordt geheven van de zakelijk gerechtigde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld de eigenaar of de erfpachter.
  2. het gebruikersdeel: wordt alleen geheven van de gebruiker van een niet-woning.

  Voor het bepalen van de onroerend-zaakbelastingen is de situatie op 1 januari doorslaggevend. Bent u op die datum eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak, dan bent u onroerend-zaakbelasting verschuldigd. Als u in de loop van het jaar verhuist of uw pand verkoopt heeft dat geen invloed op de aanslag.

  Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

  1. Waarde van uw pand of woning
  De WOZ-waarde van uw onroerende zaak geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

  2. Gemeentelijke tarieven
  De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerende zaakbelasting voor u bepaald. Er gelden aparte tarieven voor woningen en niet woningen. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zo veel waard is als dat van u.

  Opvragen taxatierapport

  Kijk voor meer informatie en het opvragen van uw taxatierapport op de pagina WOZ-waarde

 • Contact

  Team Vastgoed en Belastingen
  Telefoon 14 0183

 • Online regelen