Home > Inwoners > Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  Vanaf 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012.
  Dit heeft gevolgen voor het slopen van bouwwerken of gebouwen.

  Bouwbesluit 2012.

  Na inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is slopen of sloopmeldingplichtig of sloopmeldingvrij. De categorie sloopvergunningplichtig is daarbij opgegaan in de categorie melding.

  Er blijven gevallen waarin ook nog een omgevingsvergunning voor het slopen nodig kan zijn. Een vergunning is alleen nodig voor het slopen van:

  • een beschermd stadgezicht;
  • een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht;
  • een bouwwerk waarvoor in een bestemmingsplan een vergunningplicht is opgenomen;
  • een bouwwerk waarvoor in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunningplicht is opgenomen.
   In alle overige gevallen geldt sloopmeldingplichtig of sloopmeldingvrij.
 • Meer

  Sloopmeldingsplicht

  De vraag of een sloopwerkzaamheid meldingplichtig of meldingsvrij is, staat los van het al dan niet moeten hebben van een omgevingsvergunning voor het slopen. Het kan dus voorkomen dat voor het slopen een omgevingsvergunning nodig is en dat dit ook gemeld moet zijn voordat met het slopen wordt begonnen.

  Wanneer is een sloopmelding nodig?

  Het Bouwbesluit 2012 geeft expliciet aan (artikel 1.26) dat een sloopmelding verplicht is als:

  • naar redelijke inschatting de hoeveelheid sloopafval > 10 m3 is; of
  • asbes t wordt verwijderd.

  Een sloopmelding is daarentegen niet nodig:

  •  voor zover het slopen bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van een aantal specifieke asbesthoudende producten ;
  •  voor het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk;
  •  voor het slopen ingevolge een besluit van artikel 13 van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

  Een sloopmelding is ook niet nodig bij kleinere sloopactiviteiten, zoals een interne verbouwing waarbij minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en geen asbest aanwezig is. In een dergelijk geval zijn de sloopwerkzaamheden sloopmeldingvrij.

  Om te weten of u een melding moet doen kunt u via het Omgevingsloket de vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen, dit kan digitaal of op paper.
  U dient de melding in bij de gemeente dit kan digitaal maar desgewenst ook op papier. In beide gevallen gaat u naar www.omgevingsloket.nl . Digitale aanvragen gaan rechtstreeks naar de gemeente, een papieren aanvraag kunt u opsturen of afgeven.

  Bij deze aanvraag moet de aanvrager verschillende stukken meesturen (artikel 1.26, vierde lid):

  •  adresgegevens van de eigenaar van het te slopen bouwwerk;
  •  adresgegevens van de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden;
  •  adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk;
  •  data, tijdstippen en beschrijving van de wijze waarop de sloopwerkzaamheden plaatsvinden;
  •  indien nodig, een sloopveiligheidsplan;
  •  een akoestisch onderzoek indien de te gebruiken installaties te veel geluid produceren;
  •  een trillingsonderzoek indien de werkzaamheden een grote trillingsterkte veroorzaken;
  •  een globale inventarisatie van de aard en hoeveelheid afvalstoffen die bij de sloop vrijkomen en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen;
  •  een asbestinventarisatierapport indien dit op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 nodig is.

   Wat als de sloopmelding niet compleet is?

  • is de sloopmelding niet compleet, dan mag de sloop niet beginnen! Het is bij een melding niet mogelijk aanvullende gegevens te vragen, zoals dat bij een vergunningaanvraag wel mogelijk is.

  Het Bouwbesluit 2012 geeft duidelijk aan waaraan een sloopmelding moet voldoen (artikel 1.26, vierde lid) en hoe deze ingediend moet worden (artikel 1.27). Als de melding niet op de juiste wijze is gedaan, of er ontbreken stukken, dan is er geen sprake van een melding. Is de melding incompleet, dan moet de melding opnieuw  gedaan worden. De start van de werkzaamheden loopt dan vertraging op, omdat de melding ten minste vier weken (of in sommige gevallen vijf werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden gedaan moet worden.

  Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

 • Meenemen

  De gemeente vraagt u in de regel om de volgende gegevens: 

  • foto's van het te slopen bouwwerk;
  • een situatietekening;
  • het profiel (summier) van het te slopen gebouw;
  • de maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige bouwtekening);
  • een schatting van te verwachten sloopafval per m³;
  • kadastrale aanduiding, sectie en nummer;
  • of er asbest vrijkomt en zo ja, in wat voor materiaal (asbest inventarisatieonderzoek);
  • of er overig chemisch afval bij de sloopwerkzaamheden vrijkomt.

  Ook kan u gevraagd worden:

  • of u de sloopwerkzaamheden laat uitvoeren door een bedrijf en zo ja, door welke bedrijf;
  • hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren;
  • of u containers nodig hebt voor het afvoeren van het sloopafval en waar u deze plaatst.

   

 • Voorwaarden

  In het algemeen zal het dan ook niet noodzakelijk zijn om na een sloopmelding nadere voorwaarden te stellen.

  Mocht het om de een of andere reden toch nodig zijn nadere voorwaarden aan het slopen te verbinden dan;

  • mogen deze slechts opgelegd worden indien dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

  Daarnaast kunnen nadere voorwaarden opgelegd worden over:

  • het scheiden van en het op de speelplaats gescheiden houden van sloopafval in fracties, en de wijze waarop de mededeling dat de sloopwerkzaamheden beëindigd zijn (gereedmelding), moet worden gedaan
  • de wijze waarop de mededeling dat de sloopwerkzaamheden beëindigd zijbn (gereedmelding), moet worden gedaan
  • nadat de melding is gecontroleerd op compleetheid en in het uitzonderlijke geval nadere voorwaarden zijn opgelegd, dient de termijn tot de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamhede in de gaten gehouden te worden, zodat tijdig toezicht uitgeoefend kan worden op de uitvoering
  • de sloper dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk te melden (artikel 1.33, eerste lid) dat de sloop start. Indien het moment van feitelijke aanvang overeenstemt met de opgave daarvan in de sloopmelding, kan een afzonderlijke schriftelijke mededeling achterwege blijven. Indien het moment van feitelijke aanvang afwijkt van de opgave in de sloopmelding, dient de schriftelijke mededeling wel te worden gedaan.
 • Contact

  Team Vergunningen
  Telefoon: 14 0183

 • Online regelen