Home > Inwoners > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Samenvatting

  Een subsidie is een financiƫle ondersteuning die u als stichting of vereniging (en soms ook als persoon) kunt aanvragen voor een bepaalde activiteit waar de gemeente achterstaat.

  De aanvraag moet wel aan enkele regels voldoen. Zo bent u als aanvrager verplicht bepaalde informatie te verschaffen. Denk aan een begroting, jaarverslag, investeringsplan of activiteitenplan. Ook moet u de aanvraag binnen een bepaalde termijn indienen.

  U kunt bijvoorbeeld een subsidie aanvragen voor:

  • Straat- en buurtactiviteiten
  • Sport
  • Burgerinitiatieven
  • Amateuristische kunstbeoefening
  • Deskundigheidbevordering

 • Meer

  Er zijn vier verschillende soorten subsidie die u kunt aanvragen, namelijk:

  1. Budgetsubsidie

  Een budgetsubsidie is een subsidie voor één of meerdere jaren op grond van geleverde producten en prestaties. Het gaat bij deze subsidie meestal om grote bedragen. Slechts een beperkt aantal instellingen komt hiervoor in aanmerking. De gemeente legt in de subsidiebeschikking, of bijbehorende overeenkomst de gewenste producten en/of prestaties vast. Bij een theater kunt u denken aan een prestatie als: ‘aantal voorstellingen, bezettingsgraad e.d.’. De aanvragende instelling geeft vooraf heel precies aan welke prestaties ze wil leveren.

  Voor de budgetsubsidie geldt dat aanvragen uiterlijk vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Als het om een incidentele subsidie gaat, kunt u de aanvraag uiterlijk 12 weken voor het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de activiteiten indienen.

  2. Exploitatiesubsidie

  De exploitatiesubsidie is een financiële bijdrage op grond van het exploitatietekort. Een aanvraag voor deze subsidie dient vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  3. Investeringssubsidie

  De investeringssubsidie is een financiële bijdrage in de eenmalige kosten voor de aankoop of verbouwing van een pand of voor een eenmalige bijzondere voorziening. U kunt de aanvraag gedurende het hele jaar indienen tot uiterlijk 12 weken voor het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de realisering van de voorgenomen activiteit of voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  4. Waarderingssubsidie

  De waarderingssubsidie is een financiële bijdrage voor activiteiten die de gemeente wil stimuleren zoals bewonersinitiatieven. Het zijn ‘kleine’ subsidies met een ‘goed doel’ waarop de gemeente inhoudelijk niet wil sturen.

  U kunt van deze subsidievorm gebruik maken door uiterlijk voor 1 april van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden, een aanvraag in te dienen. Er is echter één uitzondering op deze regel. Als het om een incidentele waarderingssubsidie voor bewonersinitiatieven gaat, kunt u de aanvraag uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteiten indienen.

  Subsidie aanvragen

  Door middel van het aanvraagformulier subsidie vraagt u subsidie aan.

  Aanvraag tot subsidievaststelling

  Wanneer u een subsidie van de gemeente ontvangt, dient u na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling te doen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. Ook voor deze aanvraag geldt dat de aanvraag vóór een bepaalde datum dient te worden aangevraagd.

  Beslistermijn

  Het college beslist binnen 26 weken op aanvragen tot verlening of vaststelling van een subsidie.

 • Verwijzingen

 • Formulieren

 • Contact

  Telefoon 14 0183

 • Online regelen