Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag

Verklaring omtrent het gedrag

 • Samenvatting

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan u dan vragen om een VOG.

  Rol van werkgever

  Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. De werkgever bepaalt waarop een medewerker wordt gescreend, afhankelijk van de taken die hij of zij gaat uitvoeren. 

 • Kosten

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35.

 • Meer

  U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen:
   

  Bij de gemeente, als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  U ontvangt dit formulier van degene die u verzoekt een VOG te overleggen. Dit is veelal de (toekomstige) werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.

  Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int de leges. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar het aanvraagformulier met een bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) naar de Justis. 

  Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

  • een emigratie;
  • de beëdiging als advocaat;
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

  U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende. In de meeste gevallen is dit de werkgever.

  Bij het ministerie van Justitie

  Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.  www.justis.nl

  Via het internet

  Het is alleen mogelijk om een VOG via het internet aan te vragen als de organisatie of (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt de aanvraag elektronisch start. Zie voor meer informatie over het aanvragen van een VOG via het internet: http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/hoevraagtueenvogaan/

  Wat doet Justis met uw aanvraag?

  Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u al dan niet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt.

  Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, neemt Justis binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week.

  Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u wel strafbare feiten heeft gepleegd, dan beoordeelt Justis of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt en meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed krijgt de verklaring waarschijnlijk niet. Dit geldt ook voor een boekhouder die veroordeeld is voor fraude. Een boekhouder die veroordeeld is wegens rijden onder invloed, heeft wel weer een kans dat hij de verklaring krijgt. Als er door de aanvrager strafbare feiten zijn gepleegd, ontvangt u binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Eventuele schriftelijke machtiging, incl. identiteitsbewijs van gemachtigde en volmachtgever
  • Kosten
 • Formulieren

 • Contact

  Team Burgerzaken   
  Telefoon: (0183) 65 94 54
  E-mail: burgerzaken@gorinchem.nl

   

 • Online regelen