Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Samenvatting

  Uw huis of bedrijf wordt jaarlijks getaxeerd. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om periodiek de waarde van onroerende zaken te bepalen. Dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet geldt voor elke gemeente in Nederland.

  De gemeente Gorinchem taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze zogeheten WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van:

  • de onroerendezaakbelasting van de gemeente,
  • de heffingen van het waterschap (BSR)
  • diverse rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de erfbelasting en vennootschapsbelasting.

  Daarnaast kunt u bij sommige banken de WOZ-waarde gebruiken om een hypotheek aan te vragen. Ook accepteren sommige verzekeringsmaatschappijen de WOZ-waarde voor het afsluiten van een opstalverzekering.

  De WOZ-waarde is gebaseerd op de  marktsituatie op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar waarvoor de waarde geldt, ook wel de waardepeildatum genoemd.

  De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en kunt u inzien via het landelijke WOZ-waardeloket. Via dit loket kunt u dus ook de WOZ waarde van uw woning bekijken. Naast de WOZ-waarde vindt u een kaart van de omgeving of een luchtfoto, gecombineerd met een aantal kenmerken van de woning zoals bouwjaar, adres en gebruiksoppervlakte.  

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Deze zogeheten WOZ-waarde speelt een rol bij de heffing van verschillenden belastingen.

 • Meer

  Informatie

  Heeft u vragen over uw WOZ beschikking? Neem dan contact op met een van de WOZ medewerkers. U kunt hen bereiken onder nummer:
  (0183) 65 93 99 

  Opvragen taxatiegegevens

  Als inwoner of ondernemer van Gorinchem kunt u het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand downloaden. Het taxatieverslag vermeldt de gegevens die zijn gebruikt voor de waardebepaling van uw pand. Bij woningen zijn ook de verkoopprijzen van enkele vergelijkbare woningen in het verslag opgenomen.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de WOZ waarde, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Dit kan op de volgende manieren.

  • Telefonisch: voor bezwaar tegen de WOZ waarde kunt u bellen met telefoon (0183) 65 93 99 
  • Digitaal: Bezwaar indienen met DigiD
  • Schriftelijk: schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem,  Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

  Als u belt dan nemen we samen met u de aanslag en/of WOZ beschikking door en krijgt  u extra uitleg of advies. Als blijkt dat uw bezwaren terecht zijn, wordt uw aanslag en/of  WOZ waarde direct aangepast en is indienen van een bezwaar niet meer nodig. Bent u niet tevreden dan kunt u altijd nog schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zorg er wel voor dat u dit binnen zes weken na dagtekening van de beschikking doet.

  Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar aan te tekenen.

  Waardebepaling

  De Wet WOZ schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de "waarde in het economische verkeer".
  De waarde in het economische verkeer is het bedrag dat een object zou hebben opgebracht bij een veronderstelde verkoop op 1 januari van het vorig jaar. Daarbij wordt geen rekening gehouden met erfpacht of dat het object verhuurd is.

  Woningen

  De WOZ-waarde van woningen wordt afgeleid uit verkoopprijzen van gelijksoortige woningen die zijn verkocht. De gemeente ontvangt die van het Kadaster.
  Nadat de verkopen zijn geanalyseerd krijgt de gemeente een beeld hoe de gerealiseerde verkoopprijzen zich verhouden tot de verkochte woningen. Hieruit kan zij factoren afleiden die de waarde van de verschillende woningen bepalen. Waardebepalende factoren zijn ondermeer het type van de woning, de grootte, de ligging.

  Met behulp van de verzamelde informatie stelt de gemeente een taxatiemodel op waarmee via een geautomatiseerde vergelijking voor alle woningen een waarde wordt bepaald. Dit wordt ook wel modelmatige waardebepaling genoemd.
  De resultaten van de modelmatige waardebepaling worden daarna uitgebreid gecontroleerd en eventueel verbeterd.

  Niet-woningen

  Ook voor alle andere onroerende zaken dan woningen (bijvoorbeeld winkels, bedrijfsruimten, scholen, ziekenhuizen en bouwpercelen) taxeert de gemeente elk jaar de waarde. Deze objecten worden niet-woningen genoemd.

  Van de meeste niet woningen wordt, net als bij woningen, de geschatte marktwaarde bepaald. Omdat van veel niet-woningen zeer weinig verkooptransacties beschikbaar zijn, wordt bij dergelijke objecten onder meer gebruik gemaakt van de huurwaarde om ze te kunnen taxeren.

 • Contact

  Team belastingen
  Telefoon: (0183)   65 93 99

 • Online regelen